Logo
ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ-ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ
ລ/ດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເນື້ອໃນເອກະສານ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 3617/ກປ 10/08/2022 ຄູ່ມືມາດຕະຖານເຝົ້າລະວັງພະຍາດສັດປ່າ ຢູ່ ສປປລາວ DLF-3617MAF-10-08-22.pdf
2 08/ສພຊ 11/11/2016 ກົດ​ໝາຍ​ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ລ້ຽງ​ສັດ ແລະ ການ​ສັດ​ຕະ​ວະ​ແພດ (ສະບັບປັບປຸງ) LIVESTOCKLAW08-2016.pdf